Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Autotrio Vícha s.r.o., IČ 05121361, DIČ CZ05121361, se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, K Ochozi 1425, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93686, pod obchodní značkou ZÁŘIVÉAUTO.cz, jako prodávající (dále jen "ZAŘIVÉAUTO.cz" nebo "prodávající") a na straně druhé je kupující (dále jen "Kupující").

Další informace o ZÁŘIVÉAUTO.cz jsou uvedeny na webové stránce www.zariveauto.cz v sekci "O nás".

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s ZÁŘIVÉAUTO.cz nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument "Způsoby dopravy", a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce ZÁŘIVÉAUTO.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. ZÁŘIVÉAUTO.cz není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

II. Sdělení před uzavřením kontraktu či smlouvy

ZÁŘIVÉAUTO.cz sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, ZÁŘIVÉAUTO.cz si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od ZÁŘIVÉAUTO.cz, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

c) neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;

d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném ZÁŘIVÉAUTO.cz uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru na vlastní pobočce náklad 0,- Kč;

e) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

     i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

     ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla ZÁŘIVÉAUTO.cz

f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

     i) o poskytování služeb, které ZÁŘIVÉAUTO.cz splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

     ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli ZÁŘIVÉAUTO.cz a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

     iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

     iv) o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

h) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu ZÁŘIVÉAUTO.cz;

i) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u vedení ZÁŘIVÉAUTO.cz, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Případné spory mezi ZÁŘIVÉAUTO.cz a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/pravidla-pro-postup-adr.pdf) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS).

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném ZÁŘIVÉAUTO.cz tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku příp. pokud je registrovaným uživatelem ZÁŘIVÉAUTO.cz koupí expres. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník ZÁŘIVÉAUTO.cz, ať už přímo na provozovně nebo po telefonu a nebo při emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky ZÁŘIVÉAUTO.cz,  za případné chyby při přenosu dat ZÁŘIVÉAUTO.cz nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy ZÁŘIVÉAUTO.cz neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu ZÁŘIVÉAUTO.cz. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se ZÁŘIVÉAUTO.cz zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí ZÁŘIVÉAUTO.cz kupní cenu.

ZÁŘIVÉAUTO.cz si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

ZÁŘIVÉAUTO.cz Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

ZÁŘIVÉAUTO.cz splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li ZÁŘIVÉAUTO.cz věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, ZÁŘIVÉAUTO.cz odevzdá Kupujícímu - spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li ZÁŘIVÉAUTO.cz větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

ZÁŘIVÉAUTO.cz odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí ZÁŘIVÉAUTO.cz věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří ZÁŘIVÉAUTO.cz věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou ZÁŘIVÉAUTO.cz způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní ZÁŘIVÉAUTO.cz umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ZÁŘIVÉAUTO.cz škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost ZÁŘIVÉAUTO.cz

ZÁŘIVÉAUTO.cz odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména ZÁŘIVÉAUTO.cz odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které ZÁŘIVÉAUTO.cz nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití ZÁŘIVÉAUTO.cz uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je ZÁŘIVÉAUTO.cz zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí ZÁŘIVÉAUTO.cz,  jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu ZÁŘIVÉAUTO.cz; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li ZÁŘIVÉAUTO.cz vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy - viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu ZÁŘIVÉAUTO.cz nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že ZÁŘIVÉAUTO.cz nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může ZÁŘIVÉAUTO.cz dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může ZÁŘIVÉAUTO.cz odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li ZÁŘIVÉAUTO.cz vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu ZÁŘIVÉAUTO.cz.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující ZÁŘIVÉAUTO.cz na její náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se ZÁŘIVÉAUTO.cz zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než ZÁŘIVÉAUTO.cz, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

ZÁŘIVÉAUTO.cz umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím sepsané žádosti o odstoupení od smlouvy, a spotřebiteli tak ZÁŘIVÉAUTO.cz potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

Vzor formuláře pro odstoupení:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát (zde bude uvedeno obchodní firmu, adresu sídla a případně

telefonní číslo a e-mailovou adresu podnikatele - prodávajícího):

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto

zboží(*).

- Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

----------------------------------------------------------

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

Autotrio Vícha s.r.o. - ZÁŘIVÉAUTO.cz, K Ochozi 1425, Bystřice nad Pernštejnem 593 01

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá ZÁŘIVÉAUTO.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od ZÁŘIVÉAUTO.cz obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu ZÁŘIVÉAUTO.cz spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

Spotřebitel odpovídá ZÁŘIVÉAUTO.cz pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu ZÁŘIVÉAUTO.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ZÁŘIVÉAUTO.cz však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží ZÁŘIVÉAUTO.cz odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi ZÁŘIVÉAUTO.cz a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má ZÁŘIVÉAUTO.cz právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující ZÁŘIVÉAUTO.cz,  co ještě vrátit může, a dá ZÁŘIVÉAUTO.cz náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany ZÁŘIVÉAUTO.cz se použijí tyto zásady ochrany osobních údajů.

ZÁŘIVÉAUTO.cz může dále při poskytnutí souhlasu, který kupující výslovně uděluje, zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, ZÁŘIVÉAUTO.cz pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody ZÁŘIVÉAUTO.cz : 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Kupující bere na vědomí, že pokud cena uvedena v e-shopu u některého zboží bude zcela zjevně mimo rámec obvyklých cen tohoto zboží, přičemž z okolností nebude vyplývat, že se jedná o akční výprodej, pak se může jednat o technickou chybu, přičemž tato cena je pro prodávajícího závazná pouze pokud ji prodávající potvrdí kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy. Pro ověření aktuálnosti takové kupní ceny zboží je kupující oprávněn kontaktovat prodávajícího zejména na jeho emailové adrese info@zariveauto.cz nebo na telefonické lince uvedené na www.zariveauto.cz .

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. V případě odvolání jakékoliv akce prodávající zveřejní o uvedeném informaci na www.zariveauto.cz.

Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

VIII. Objednávky

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

1. prostřednictvím elektronického obchodu ZÁŘIVÉAUTO.cz (dále jen "e-shop");

2. elektronickou poštou na adrese info@zariveauto.cz;

3. osobně v provozovnách ZÁŘIVÉAUTO.cz ;

4. telefonicky

ZÁŘIVÉAUTO.cz doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na ZÁŘIVÉAUTO.cz . V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a. platba v hotovosti či kartou při nákupu,

b. platba předem bankovním převodem,

c. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,

d. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - kupující hradí navíc tzv. dobírečné - viz "Způsoby dopravy"),

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví ZÁŘIVÉAUTO.cz, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Pokud do 30 dnů od vytvoření objednávky nedojde k její úhradě bude automaticky stornována.

X. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží kupujícím dopředu zaplacené může převzít pouze kupující nebo jeho zástupce. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Zástupce pak je povinen předložit nad rámec dokladů uvedených v předcházející větě řádně vystavenou a kupujícím podepsanou písemnou plnou moc.

Zboží, které nebylo kupujícím dopředu zaplacené, je oproti zaplacení kupní ceny oprávněn převzít kupující nebo jakákoliv osoba která se prokáže číslem objednávky sdělenou kupujícímu při uzavření kupní smlouvy. Předložení dokladů totožnosti ani písemné plné moci se nevyžaduje.

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 12:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Zasílání přepravní službou - SR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu. Podmínkou je objednávka přijatá do 12:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do SR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.zariveauto.cz.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@zariveauto.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou ZÁŘIVÉAUTO.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však ZÁŘIVÉAUTO.cz možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem ZÁŘIVÉAUTO.cz a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 18.11.2020 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách ZÁŘIVÉAUTO.cz nebo elektronicky na www.zariveauto.cz.